B. Kapitler i fagbøker

B-1 Schibbye, A-L. L. (1997). Å få øye på seg selv: om to begrepers betydning i den umulige profesjon. S. Gullestad & M. Theophilakis (Red.), En umulig profesjon? Om opplæring i intensiv dynamisk psykoterapi (pp. 105-118). Oslo: Universitetsforlaget. PDF

B-2 dkSchibbye, A-L. L. (1997). Fra begrensning til avgrensning, synspunkter på grensesetting og barns utvikling av selvrefleksjon. J. Chr. Jacobsen (Red.), Refleksive læreprosesser (pp. 135-147). København: Forlaget Politisk Revy.  PDF

B-3 Schibbye, A-L. L. (1998). Å bli kjent med seg selv og den andre: om utvikling av selvrefleksivitet og undring i dialektisk relasjonsteori. A. J. Anderson & B. Karlsson (Red.), Psykiatri i endring – forståelse og perspektiv på klinisk arbeid (pp. 163-183). Oslo: Gyldendal Forlag. (+E-bok)  PDF

B-4 Schibbye, A-L. L. (1999). Forståelsen av psykiske forstyrrelser og psykoterapi: et dialektisk perspektiv. E. Axelsen & E. Hartmann (Eds.), Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi (pp. 119-147). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.  PDF

B-5 Schibbye, A-L. L. (1999). Utvikling av personlig og teoretisk refleksivitet: om studenters utdannelse i psykoterapi. M. H. Rønnestad & S. Reichelt (Eds.), Psykoterapiveiledning (pp. 103-127). Oslo: Tano Aschehoug.  PDF

B-6 dkSchibbye, A-L. L. (2004). Fra begrænsning til afgrænsning: Synspunkter om grænsesætning og udvikling af selvrefleksivitet hos børn. T. Ritchie (Red.) Relationer i teori og praksis – perspektiver på pædagogisk tænkning, (pp 163-178), Værløse: Billesø og Baltzer.

B-7 Schibbye, A-L. L. (2008). Forståelsen av psykiske forstyrrelser og psykoterapi: et dialektisk perspektiv. E. Axelsen & E. Hartmann (Red.), Veier til forandring. Virksomme faktorer i psykoterapi (ny utgave) (s. 131-157). Oslo: Cappelen Akademiske Forlag.  PDF

B-8 Schibbye, A-L. L. (2011). Læringsprosesser i veiledning belyst ved utvalgte relasjonsbegreper. M. H. Rønnestad og S. Reichelt (Red.) (ny og oppdatert utgave) Veiledning i psykoterapeutisk arbeid, s. 67-78, Oslo: Universitetsforlaget. PDF

B-9 Schibbye, A-L. L. (2013). Betydningen av indre anerkjennelse i relasjoner. A. Greve m.fl. (Red.). Ytringer – om likeverd demokrati og relasjonsbygging i barnehagen, s. 37-47, Bergen: Fagbokforlaget.  PDF

B-10 Schibbye, A-L. L. (2014): ”Ansikt til ansikt” – Terapeutens utfordringer i det non-verbale samspillet. A. von der Lippe, H. A. Nissen Lie, H. Weie Oddli (Red.) Psykoterapeuten, En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. (jubileumsbok til Helge Rønnestad) , s. 149-169, Oslo: Gyldendal akademisk.  PDF